Individuele therapie

Wat is persoonsgerichte ervaringsgerichte psychosociale therapie?  

Deze therapie is laagdrempelige, praktische psychologische hulpverlening en richt zich op de ontwikkeling van de persoon. Het gaat om eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Niet alleen is er aandacht voor psychische klachten, er is ook aandacht voor het algehele welzijn in termen van geluk, zingeving en gezondheid. Tevens vermindert deze vorm van therapie de kans op terugval in klachten. De therapie richt zich op de hele persoon, niet alleen op het symptoom of de klacht. Vaak zijn er in de loop van het leven blokkades ontstaan en ervaren cliënten geen greep meer te hebben op hun leven. Psychosociale therapie helpt dit herkennen en ermee te leren omgaan. Cliënten ontdekken hoe zij beter hun eigen mogelijkheden kunnen benutten en beperkingen kunnen onderkennen en accepteren.

Hoe werk ik als persoonsgerichte ervaringsgerichte psychosociaal therapeut?

Bij persoonsgerichte ervaringsgerichte psychosociale therapie is het uitgangspunt dat mensen zelf het beste kunnen voelen en weten wat zij willen en kunnen kiezen wat zij doen en laten. In de therapie help ik de cliënt zich van dit voelen en weten meer bewust te worden. Vanuit deze gedachtegang wordt de therapierichting ‘persoonsgericht’ genoemd:  de persoon staat centraal, met de eigen belevingswereld. Als iemand de innerlijke betekenis van problemen ervaart, dan kan er ruimte ontstaan om te onderzoeken hoe men vanuit zichzelf het leven verder vorm zou willen en kunnen geven.

Als therapeut probeer ik zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt. Deze diepgaande empathie en acceptatie biedt de veiligheid én confrontatie die de cliënt helpt zich te ontwikkelen. Zo worden problemen met aandacht verkend vanuit de levensloop en de huidige situatie van de cliënt. Op deze wijze kan hij/zij eigen gevoelens en gedachten leren herkennen, waarderen en accepteren. Zo kan de cliënt zich bewust worden van keuzes die hij/zij heeft gemaakt, maakt en kan gaan maken.
Als therapeut probeer ik de cliënt te helpen om een gestagneerd ontwikkelingsproces weer op gang te brengen. Ik ondersteun de cliënt bij het ontdekken van wat voor hem of haar van belang is. Innerlijke chaos wordt zo ontwaard en er ontstaat inzicht in het persoonlijke aandeel in de problemen. Dit kan helpen om weer greep te krijgen op het leven en weer eigen vrijheid tot handelen te voelen. Cliënten noemen dit vaak zichzelf worden. Bij voorkeur ga ik samen met de cliënt oplossingsgericht en inzicht gevend te werk, zodat de problematiek snel ‘ontknoopt’. Kenmerkend voor mijn werkwijze is een persoonlijke, motiverende aanpak, die ik combineer met gedegen vakkennis. Uiteraard is er ruimte voor verdriet, maar waar mogelijk ook voor een lach.

Voor wie is persoonsgerichte ervaringsgerichte psychosociale therapie geschikt? 

Persoonsgerichte psychosociale therapie wordt op verschillende manieren gedaan: individueel, met een gezin, met partners en in een groep.

Psychosociale therapie is geschikt voor alle leeftijden, kinderen, jongeren, vrouwen, mannen, echtparen en gezinnen met uiteenlopende psychosociale problemen.

De ervaren problemen zijn onder meer: eenzaamheid, depressiviteit, burn-out, angsten, trauma, relatie- en gezinsproblemen, hechtingsproblemen, ontwikkelingsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek.

Wat is het effect van persoonsgerichte ervaringsgerichte psychosociale therapie?  

De meerwaarde van persoonsgerichte ervaringsgerichte psychosociale therapie is dat deze zich richt op de ontwikkeling en groei van de cliënt en niet uitsluitend op het bestrijden van klachten. De kans op terugval en op het ontwikkelen van nieuwe klachten vermindert doordat de persoon zelf verandert.
De resultaten zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals de ernst en de duur van de klachten, de mate waarin de cliënt in staat is of bereid is om naar zichzelf als persoon te kijken en de bereidheid om onder ogen te zien dat er een eigen verantwoording is voor hoe iemand omgaat met het leven en problemen.

Wat is de duur van deze therapie?

De duur kan variëren van enkele weken tot enige maanden of jaren. Ieder mens is anders en heeft andere dingen meegemaakt dus verschilt elk therapeutisch proces. Therapeut en cliënt zoeken samen naar een therapie ‘op maat’ en bepalen al doende hoe lang de therapie gaat duren.