Privacyverklaring

Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR).
Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee te vervallen. In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een therapie- of coaching-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.

AVG in deze praktijk – de hoofdlijnen

De therapiepraktijk
In deze praktijk worden door uw therapeut diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de therapeutische behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen.
Wij maken gebruik van een cliëntsysteem dat volgens de geldende privacywetgeving beveiligd is.
Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw gegevens kennen een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar.

U als betrokkene
U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Ook heeft u recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
U bepaalt of en zo ja welke informatie aan derden kan worden doorgegeven.

AVG in deze praktijk – nader uitgewerkt

 1. Uw persoonsgegevens in onze administratie.
 2. Uw persoonlijke gegevens in een dossier.
 3. Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.
 4. Uw gegevens op de nota.
 5. Privacy in de correspondentie.
 6. Privacy in de wachtkamer.
 7. Privacy in de spreekkamer.
 8. Beveiliging digitale gegevens.

 

 1. Uw persoonsgegevens in onze administratie
  Wij zijn verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Daartoe toont u ons uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs.
  Om voor (gedeeltelijke) vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking te komen worden er op uw nota uw persoonsgegevens en verzekeringsgegevens vermeld. Dit is de reden waarom wij deze gegevens bij u opvragen.
  Uw persoonsgegevens staan in uw dossier (zie punt 2).
  Een kopie van elke nota wordt opgeslagen in het beveiligde cliëntsysteem. Via uw persoonlijke portal heeft u daartoe inzage (zie punt 9, beveiliging digitale gegevens).

 

 1. Uw persoonlijke gegevens in een dossier
  Wij zijn door de beroepsorganisaties, zorgverzekeringen en wetgeving verplicht een registratie en dossier bij te houden van uw persoonsgegevens en uw persoonlijke gegevens.
  Dit dossier bevat de digitale aantekeningen (opgeslagen in de beveiligde digitale omgeving van het cliëntsysteem). De werkaantekeningen worden digitaal opgeslagen (in de beveiligde digitale omgeving van het cliëntsysteem) en kunnen niet worden ingezien door de cliënt.
  Uw dossier kent een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).
  U heeft recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad en dit past binnen “goed hulpverlenerschap”).
  Uw therapeut valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Slechts pas na uw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden.
  U bepaalt zelf of het verstandig is of informatie uit het dossier aan derden kan worden doorgegeven. Over de wenselijkheid daarvan kunt u hulp en advies inwinnen bij uw therapeut.
  Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken.

 

Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. (artikel 7.)

 

 1. Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.
  U rekent elke sessie per keer af. Een betaling met contant geld: uw naam raakt niet bekend. U ontvangt een factuur voor uw administratie.
  Een betaling per pin: uw naam komt niet voor op afschriften van de bankrekening van de praktijk of de therapeut, want daar wordt uitsluitend het totaal van de dagomzet weergegeven. U realiseert zich hierbij wel dat u bij betaling toestemming geeft om via het pinapparaat betaalgegevens te verzenden.
  Een betaling via een (eenmalige) overschrijving per bank vermeldt uiteraard wél uw naam op onze afschriften en online bankgegevens, anders zou niet vast te stellen zijn wie geld heeft overgemaakt. Onze boekhouder kan hierdoor uw (achter-)naam in de financiële administratie tegenkomen. Dit geldt tevens voor de belastingdienst in dit geval.
  Onze boekhouder heeft hiertoe een verwerkersverklaring getekend.

 

 1. Uw gegevens op de nota
  Na elke sessie ontvangt u een nota. Wilt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, dan wil uw ziektekostenverzekering een aantal gegevens van u op de nota terugzien wanneer u deze aanlevert. Dat is de reden waarom wij daarop niet alleen uw naam en adres vermelden, maar ook uw geboortedatum, verzekeringsmaatschappij en uw relatienummer vermelden. Wanneer u uw nota indient bij uw zorgverzekeraar raakt het vragen van hulp (de verrichting) bekend. De inhoud van de behandeling raakt niet bekend, in het kader van het beroepsgeheim wordt hier niet over gecommuniceerd met de vergoedende instantie.

 

Wanneer uw werkgever de nota betaalt, dan raakt uw naam en de datum van uw bezoek aan de praktijk bekend, maar ook hier geldt dat op de inhoud van de gesprekken beroepsgeheim rust, en dus nooit opvraagbaar is door de betalende partij.
Een nota voor personal coaching bevat uitsluitend de gegevens die u of uw bedrijf daar op vermeld wilt zien, maar geen inhoudelijke informatie over de behandeling.

 

U kunt uw nota na uw afspraak inzien in uw beveiligde cliëntenportal. Hier kunt u ook de factuur ophalen.

 

 1. Privacy in de correspondentie

E-mails over algemene zaken als datum, bevestiging of wijziging van een afspraak kun u mailen naar info@psychozuid.nl

Wanneer u persoonlijke gegevens naar het standaard mailadres van de praktijk stuurt, dan wordt uw mail met persoonlijke inhoud opgeslagen in uw beveiligde cliëntdossier en uit het mailprogramma verwijderd.

 

Schriftelijke correspondentie via PostNL wordt op het adres van de praktijk ontvangen en in het persoonlijke postvak gelegd.

 

 1. Privacy in de wachtkamer

Wij kunnen niet inschatten of u in de gang of in de wachtkamer iemand tegenkomt die u kent.
Mocht u dit uit oogpunt van uw privacy vervelend vinden, dan kunt u dit bij ons aangeven. Wij zullen dan onze uiterste best om een afspraak met u te maken waarin uw privacy zo goed als mogelijk gewaarborgd wordt.

Wij kunnen daar echter geen enkele aansprakelijkheid voor nemen.

 

 1. Privacy in de spreekkamer.

Uw therapeut valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd.

 

Soms wordt het beroepsgeheim verbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.

Er worden geen geluids- of video opnames gemaakt in de spreekkamer. Niet door de therapeut, maar ook niet door de cliënt.

 

 1. Beveiliging digitale gegevens.

Onze website is beveiligd met een SSL beveiliging.
Onze WiFi verbinding wordt niet gedeeld met cliënten of andere bezoekers. Ook alle apparatuur (computer, scanner, printer) zijn met degelijke wachtwoorden beveiligd.
Er worden in deze praktijk geen digitale beeld- of geluidsopnamen gemaakt of opgeslagen. Niet door de therapeut, maar ook niet door de cliënt. Uitzonderingen zijn eventueel mogelijk, maar dienen schriftelijk vastgelegd te worden in een document met handtekening, onder vermelding van het doel van opname. Dit document wordt gescand en opgeslagen in het cliëntendossier.
De digitaal opgeslagen dossiers zijn beveiligd met een wachtwoord wat uitsluitend bekend is bij uw therapeut.