Algemene voorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN VAN DEZE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

 

Artikel 1

Alle bepalingen van de wet WBGO (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant

nr 837 van 1994).) zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.

 

Artikel 2  

Een gemaakte afspraak dient minimaal één werkdag (24 uur) van tevoren geannuleerd te worden. Bij te laat geannuleerd of niet-afzegging, zal de afgesproken sessie in rekening worden gebracht. De verzekering vergoedt niet bij “niet verschijnen”.

De afspraken van maandag dienen uiterlijk de vrijdag ervoor vóór 12.00 uur bij ons binnen zijn. Ze worden anders in rekening gebracht.

 

Artikel 3

De consulten dienen na afloop van het consult betaald te worden, contant of per pin.

 

Artikel 4

Indien u met uw therapeut afspreekt de betalingen middels overschrijving te voldoen:

De door de therapeut toegezonden factuur behoort binnen 14 dagen na datum betaald te zijn. Bij niet betaling binnen 14 dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

 

Artikel 5

Na het overschrijden van de betalingstermijn van 14 dagen is de therapeut gerechtigd een herinnering te sturen waarvoor € 5, = per factuur in rekening wordt gebracht.

 

Artikel 6

Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso-maatregel komen voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 6

Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.

 

 

————————-

 

Deze regeling behoort bij de standaard-behandelings-overeenkomst